Algemeen

Onze vereniging hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Onze vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via het contactformulier op onze website: 

www.takeda-ryu.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden door onze vereniging verwerkt met de volgende doeleinden:

Welke gegevens verwerken we? 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

Wie verwerkt de gegevens? 

De gegevens worden verwerkt door volgende personen:

Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (partijen) dan diegene waarmee we een overeenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Bewaartermijn 

De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Bepaalde persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard omwille van het bewijs van graden die een lid al dan niet behaalde. 

Foto’s worden in een archief voor onbepaalde tijd bijgehouden.

Het persoonlijke websiteprofiel wordt na stopzetting lidmaatschap volledig verwijderd.

Beveiliging van de gegevens 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Je rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het contactformulier op onze website www.takeda-ryu.be kun je ons hiervoor contacteren. Tevens kan je via deze weg bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Wijziging privacyverklaring 

Takeda Ryu Sobukan Olen kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 17/01/2022.

Toestemming nemen en publiceren van foto’s en filmpjes 

Bij het akkoord gaan van deze privacyverklaring geeft ik (en mijn ouders indien ik jonger dan 18 jaar ben) de toestemming voor het nemen van foto’s en filmpjes tijdens onze activiteiten. Deze foto’s kunnen op de website, Facebook, geschreven pers, enz. worden geplaatst. Sporadisch wordt een beperkt aantal foto’s gebruikt voor de promotie van onze vereniging. Foto’s worden verwijderd op eenvoudig verzoek.

Het gebruik van “cookies”

Deze site kan gebruik maken van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server. We gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden. We mogen deze informatie aan derden verschaffen indien we hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens ons verwerkt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie.